Reklamačný a záručný poriadok

Pokiaľ máte záujem o kúpu alebo sa chcete bližšie informovať o niektorom z našich produktov, neváhajte nás kontaktovať, radi odpovieme na všetky Vaše otázky.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný a záručný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č 40/1964Zb., Občiansky zákonník, č 513/1991 Zb. a z.č. 634/1992 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len “Tovar”), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len “Reklamácie”).

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúci je obchodná spoločnosť Spoločnosť Triglav s.r.o. so sídlom: Kupeckého 3
Názov obce: Bratislava – mestská cast Ružinov
PSC: 821 08
Slovenská republika, IČO: 35827971, DIČ: 2021610162. Triglav s.r.o. pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenia, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má, ak ide o:

chybu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
Dôležité

Dátumom prevzatia Tovar začína plynúť záručná lehota. Každý Zákazník prevzatím Tovar súhlasí s týmito záručnými podmienkami.

Obmedzená doživotná záruka ionizátorov vody

Záruka je platná vždy iba na originálneho Kupujúceho a iba Tovar kúpený v oficiálnom
zastúpení alebo autorizovaného dealera. Nikdy sa nepokúšajte otvárať alebo opravovať ionizátor, povedie to okamžite k strate záruky.
Obmedzená doživotná záruka sa nevzťahuje na vonkajší povrch Tovaru. Tovar má povrchovú úpravu, ktorá je extrémne odolná a pri bežnom používaní vydrží mnoho rokov. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo kefy s drsným povrchom, iba mikroutierka či vlhký papier, následne suchým papierovým uterákom obnovíte dokonalý vzhľad. Prosím, prečítajte si pozorne návod na používanie a zoznámte sa s problematikou používania ionizátorov vody pred prvým použitím.

Ako záruka funguje:

Čo je pokryté zárukou:

U filtračných systémov sa záruka vzťahuje na kryty náhradných filtrov, hadice a konektory. Predajca ani výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené únikmi vody z akéhokoľvek dôvodu, hlavne nesprávnou inštaláciou. Vždy sa uistite, že tlak vody je v norme, montáž je bezpečná a je vykonaná podľa vyhlášok a platných noriem. Tlak vody by nikdy nemal prekročiť 90 PSI.
K tejto záruke neexistujú žiadne výnimky.

Ak odchádzate na dovolenku alebo ste dlhšiu dobu mimo objekt, kde prevádzkujete niektorý z našich výrobkov, je vhodné uzatvoriť prívod vody. Ak to nie je možné, vypnite aspoň prívod vody pod drezom priamo u filtrov. Po dokončení montáže skontrolujte zariadenie aj filtre na prípadný únik vody aj viackrát v priebehu prvého týždňa po inštalácii. Väčšina únikov vody sa stane počas prvých 24 hodín od montáže.

Predajca nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť a neposkytuje žiadne záruky za kvalitu vykonaných montáži, každý Zákazník je povinný si v mieste montáže všetko sám zabezpečiť a dokonale skontrolovať.

Záruka sa výslovne vzťahuje na všetky poruchy Tovaru v dôsledku chýb materiálu a / alebo spracovanie; ktoré sa môžu vyskytnúť pri bežnom používaní. Ak sa vyskytne taká porucha, ktorá nie je spôsobená Zákazníkom a zamedzí používanie Tovaru,  po vlastnom vyhodnotení situácie vymení Tovar za rovnaký alebo vyšší model.

Čo sa nevzťahuje alebo čo vedie k zrušeniu záruky:

Záruka je neplatná, ak bolo zariadenie alebo filtračný systém otvorený či inak poškodený. Všetky zariadenia  a filtračné systémy sú zapečatené. Nepokúšajte sa nikdy opraviť zariadenie sami, pretože to povedie k zrušeniu záruky a môže spôsobiť vážne ublíženie na zdraví.

Záruka sa nevzťahuje na

Škody spôsobené:
Únikom vody pod drezom či netesností potrubí, čo môže spôsobiť prienik vody do zariadenia. Uistite sa prosím, že nemáte žiadne inštalatérske netesnosti pred inštaláciou tovaru, nemôžeme Vám poskytnúť opravu na vlastné náklady pri takejto udalosti.

Škody spôsobené:

Neodvápňovaním zariadenia v pravidelnych intervaloch 3 až 6 mesiacov, popripade podľa potreby aj skôr v miestach so zvlášť tvrdou vodou a následným rýchlejším závápňovaním ionizátora.

Škody spôsobené:
Výmenou náhradných filtrov v zariadení (nanofilter PJ-6000 alebo PJ8000) popripade externych filtrov po dlhšom období ako je 12 mesiacov.
Náhradný filter nielen čistí vodu, ale tiež chráni zariadenie  pred poškodením častíc vo vode. Výmena filtra, čas, by nikdy nemal presiahnuť dlhšie obdobie ako 12 mesiacov alebo viac ako 9.000 litrov vody, ktoré Tovarom pretiekli.
Preštudujte si v manuáli konkrétne detaily tejto problematiky alebo sa poraďte so svojím predajcom.
Škody spôsobené:
Akýmkoľvek nesprávnym použitím, ako je napríklad pád tovaru alebo iné prípady nesprávnej manipulácie.
Škody spôsobené:
Prepätím alebo ťažkostiam v elektrickej sieti Zákazníka alebo živelnými pohromami.
Škody spôsobené:
Nastavením hodnoty TDS cez hodnotu 300.
K dispozícii máte špeciálnu možnosť úpravy TDS v servisnom menu, čo Vám umožňuje podľa typu oblasti doladiť ionizátor na tvrdosti Vašej vody.
300 je max povolené nastavenie, nikdy nenastavujte TDS hodnotu nad toto číslo.
Škody spôsobené:
Nesprávnym použitím. Zariadenie ionizator  má bezpečnostnú poistku, ktorá ho po 20 minút nepretržitej činnosti vypne, aby sa zabránilo únikom vody z nedbanlivosti a inému poškodeniu. Ak potrebujete ionizátor pre komerčné využitie zakúpte 9 doskový Revolution alebo sa poraďte o vhodnom spôsobe používania so svojim predajcom.
Škody spôsobené:
Nadmerným tlakom vody. Tlak vody v mieste montáže u Zákazníka by nemal presiahnuť 90 PSI. Uistite sa, že ste skontrolovali tlak vody pred inštaláciou. Obráťte sa na miestneho inštalatéra pre kontrolu alebo si za zhruba 8 Eur môžete zakúpiť vodný manometer z miestneho hobby marketu a vyskúšať si to sami. Ak váš tlak vody presiahne 90 PSI, všetky vaše vodné spotrebiče, prosím berte to vážne. Nie sme zodpovední za škody spôsobené únikom vody.

Čo sa stane po uplynutí záruky?

Vždy sa snažíme nájsť pre Vás najvhodnejšie riešenie a šetriť Vaše náklady. Ak bude potrebné zabezpečiť výmenu tovaru aj po uplynutí záruky, zabezpečíme Vám tie najvýhodnejšie podmienky.

Doporučená údržba:

Prosím pozrite si návod na obsluhu pre pravidelnú údržbu.
Dôrazne odporúčame, aby si zákazníci v oblastiach s tvrdou vodou čistili ionizátor aspoň dvakrát ročne. Postup čistenia je jednoduchý a nájdete ho na našich stránkach.

Pokyny pre využitie nášho záručného servisu:

Záručná služba je k dispozícii u predajcu alebo u niektorých z autorizovaných predajcov dealerov.
S každým z nich si individuálne dohodnite podmienky, doručenie a rozsah servisných prác.

Vybavenie reklamácie

V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv tovaru určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených chybách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.8.2021.

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.